RUSSIAN DX CONTEST - 2022

Translated by SP8SW

1. Organizator
Związek Radioamatorów Rosji (Union of Radioamateurs of Russia), SRR, ma przyjemność 29 Międzynarodowe Zawody "Russian DX Contest".

2. Czas zawodów
1200 UTC 19 Marca (sobota) - 1159 UTC 20 Marca 2022 (niedziela)

  3. Kategorie:
 • SOAB–MIX - jeden operator, wszystkie pasma, MIXED,
 • SOAB–MIX-LP - jeden operator, wszystkie pasma, MIXED, moc do 100 W
 • SOAB-MIX-QRP - jeden operator, wszystkie pasma, MIXED, moc do 5 W
 • SOAB–CW - jeden operator, wszystkie pasma, CW
 • SOAB–CW–LP - jeden operator, wszystkie pasma, CW, moc do 100 W
 • SOAB–SSB - jeden operator, wszystkie pasma, SSB
 • SOAB–SSB-LP - jeden operator, wszystkie pasma, SSB, moc 100 W
 • SOSB - jeden operator, jedno pasmo, MIXED (6 kategorii różnych pasm, osobno 160, 80, 40, 20, 15, 10 m)
 • MOST - wielu operatorów, wszystkie pasma, jeden nadajnik, MIXED
 • MO2T - wielu operatorów, DWA nadajniki, MIXED
 • SWL - MIXED

Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 and 10 m. Pasma WARC sa wykluczone.

3.1 Ta sama stacja może zgłosić logi w dwu kategoriach jednopasmowych jednocześnie. To pozwala stacji, na przykład, zgłosić w zawodach logi za pasma 10 m i 80 m i mieć oba zaliczone dla uzyskania dyplomów.

3.2 Uczestników kategorii jednopasmowych, którzy pracują także na innych pasmach podczas zawodów zachęca się do dostarczenia logów za wszystkie pasma dla kontroli.

4. Współzawodnictwo zespołowe
4.1 WSPOLZAWODNICTWO OBLASTI (tylko uczestnicy rosyjscy). Wynik OBLASTI jest suma wyników dziesięciu najlepszych stacji tej samej oblasti.

4.2 WSPOLZAWODNICTWO KLUBOW – miedzy kontestowymi klubami i grupami, osobno dla rosyjskich i zagranicznych klubów.

4.2.1 Uczestnicy WSPOLZAWODNICTWA KLUBOWEGO mogą zgłosić swój wynik na poczet swojego klubu niezależnie od kraju i odległości od siedziby (HQ) klubu.

4.2.2 Zagraniczni uczestnicy mogą zgłosić swoje wyniki na rzecz rosyjskiego klubu i vice versa. Wynik uczestnika może być zaliczony dla tylko jednego klubu.

5. Zasady
5.1 Nadajniki i odbiorniki muszą być zlokalizowane w obrębie okręgu o średnicy do 500m. Wszystkie anteny używane przez uczestnika muszą być fizycznie podłączone do nadajników przewodami (fiderami).

5.1.1 We wszystkich kategoriach uczestników dozwolone jest używanie pakietowych lub webowych klastrów „clusters”.

5.1.2 Używanie jakiejkolwiek sieci IP dla zdalnych radiostacji, wliczając w to radiostacje sterowane przez Internet jest zachowaniem niesportowym i podlega karane dyskwalifikacją.

5.1.3 Self-spoting jest niedozwolony. Umawianie łączności telefonicznie, telegraficznie, przez Internet, pocztę pakietową jest podczas i przed zawodami jest zakazane.

5.1.4 Używanie znaków wywoławczych innych stacji w celach takich jak : utrzymywanie częstotliwości na innych pasmach, planowanie łączności, zgłąszanie spotów DX, przenoszenie mnożników na inne pasma – jest zakazane.

5.1.5 Używanie przez uczestników telefonów, telegramów, Internetu, łączności pakietowej do umawiania łączności (self-spoting) jest niedozwolony i zmusza do dyskwalifikacji zgłaszającego.

5.2 W kategorii jednego operatora uczestnicy mogą dokonywać zmiany pasma bez ograniczeń. W dowolnym momencie, stacja może transmitować tylko jeden sygnał.

5.2.1 Pojedynczy operator : kategoria, w której jedna osoba realizuje wszystkie czynności operowania, logowania i podawania spotów.

5.3 W kategorii MOST uczestnicy są zobowiązani przy zmianie pasma do przestrzegania zasady „10 minut” . Czas początkowy liczony będzie od pierwszej łączności na nowym pasmie. W dowolnej chwili stacja może transmitować tylko jeden sygnał. Wyjątek: dwa sygnały na rożnych pasmach są dopuszczalne wtedy i tylko wtedy, jeśli na drugim (ale tylko jednym ) pasmie przeprowadzona będzie łączność dająca nowy mnożnik. To pasmo „mnożnikowe”, powinno być zmieniane zgodnie z zasadą „10 minut” . Łączności naruszające tę zasadę , powinny być wykazane w logu, nie będą ani zaliczone do punktacji ale nie będą też karane, ale zostaną zaliczone korespondentom.

5.4 MO2T (wielu operatorów, dwa nadajniki ) : co najwyżej dwa nadawane sygnały w dowolnym czase na różnych pasmach. Każdy nadajnik może wykonać co najwyżej 8 zmian pasma w każdej godzinie zegraowej (minutach 00 do 59). Na przykład, zmiana z pasma 40m na 80m i z powrotem stanowi dwie zmiany pasma. Oba nadajniki mogą pracować z wszelkimi stacjami. Ze stacją można pracować tylko dwa razy na danym paśmie (CW i SSB) niezależnie od tego który nadajnik jest użyty.

5.5 We szystkich kategoriach MIXED uczestnicy mogą pracować z tą samą stacją zaróno CW jak SSB. Łączności CW na części pasma przeznaczonej dla SSB, i łączności SSB w częsći przeznaczonej dla CW są zabronione.

6. Numery kontrolne
6.1 Uczestnicy spoza Rosji: raport o sygnale + numer QSO zaczynając od 001.

6.1.1 W kategorii MOST (wielu operatorów, wszystkie pasma, jeden nadajnik) uczestnicy mogą użyć odrębnych numerów seryjnych dla każdego pasma albo seryjnej numeracji chronologicznej.

6.1.2 W kategorii MO2T (wielu operatorów, dwa nadajniki) można użyć odrębnych numerów seryjnych dla każdego pasma albo odrębnych numerów seryjnych dla każdego nadajnika. Każde QSO w zgłaszanym logu musi mieć identyfikator nadajnika.

6.2 Uczestnicy z Rosji: raport o sygnale + kod Oblasti (dwie litery). Dopuszcza się alternatywne kody Oblasti.

  7. Punkty za QSO
  7.1 Stacje z Rosji:
 • QSO z Rosja na tym samym kontynencie – 2 punkty,
 • QSO z Rosja na innym kontynencie – 5 punktow,
 • QSO innym krajem na wlasnym kontynencie – 3 punkty,
 • QSO z innym kontynentem – 5 punktow.
  7.2 Stacje spoza Rosji:
 • QSO ze stacja z Rosji – 10 punktow (niezaleznie od kontynentu),
 • QSO z wlasnym krajem – 2 punkty,
 • QSO z innym krajem na swoim kontynencie – 3 punkty,
 • QSO z innym kontynentem – 5 punktow.

7.3 Kaliningrad (UA2F) jest odrębnym krajem DXCC i stanowi odrębną Oblast, ale punkty za QSO ze stacjami z Kaliningradu są liczone jak z europejska Rosja.

7.4 Łączności ze stacjami /MM nie są zaliczane do mnożników, ale są punktowane 5 punktami dla każdego z uczestników.

7.5 Stacje SWL muszą zalogować jeden albo oba raporty - oddzielnie za każdą stacje której numer kontrolny odebrano; punkty są zaliczane na zasadach ogólnych.

8. Duplikaty
8.1 Duplikaty to łączności przeprowadzone z ta sama stacja na tym samym pasmie i ta sama modulacja. Jeżeli pierwsza łączność jest poprawna, za duplikat zalicza się 0 (zero) punktów . Jeżeli pierwsza łączność nie jest poprawna, zaliczana jest ta druga (duplikat).

8.2 Duplikaty nie są karane; nie trzeba zaznaczać ich w zgłaszanym logu. Co więcej, uczestnikom stanowczo rekomenduje się pozostawić duplikaty w logu. PROSIMY NIE USUWAĆ DUPLIKATÓW!

  9. Mnożniki
  9.1 Używane są dwa rodzaje mnożników:
 • mnożnika o wartości 1 (jeden) za każdą Oblast` na każdym z pasm,
 • mnożnika o wartości 1 (jeden) za każdy kraj (DXCC + WAE) na każdym z pasm.

Stacje położone na wyspach Franz Josef Land (RI1FJ) oraz rosyjskie stacje na Antarktydzie (RI1AN) - są liczone jako odrębne Oblasti.

10. Punktacja łączna
Punktacja łączna jest wyliczana jako rezultat pomnożenia sumy wszystkich punktów za QSO przez sumę mnożników za kraje i Oblasti.

11.Wymagania ogólne dla dostarczania logów
11.1 Logi są przyjmowane tylko w formacie Cabrillo.

11.2 Nazwa pliku Twojego logu musi mieć format w postaci: twojznak.log albo twojznak.cbr, na przykład SP8SW.log.

11.3 Dla uczestników w kategorii dwupasmowej (2-band) nazwy plikow muszą być w postaci : twojznak_band.log albo twojznak_band.cbr , na przykład SP8SW_20.log i SP8SW_80.log.

11.4 Elektroniczne logi muszą być złożone jako załącznik poczty elektronicznej adresowanej do albo załadowane z pomocą specjalnego formularza internetowego na stronie WEB RDXC: http://www.rdxc.org/asp/pages/wwwlog.asp

11.5 Linia tematu listu e-mail ze zgłoszeniem logu, musi zawierać twój znak wywoławczy.

11.6 Wszystkie czasy muszą być w GMT.

11.7 Wszystkie nadane i odebrane raporty muszą być zalogowane.

11.8 W nagłówkowej części zgłoszenia logu elektronicznego musi być podana kategorie zgłoszenia oraz pełny adres wysylkowy, przydatny dla odbioru certyfikatow i nagrod.

11.9 Duplikatow nie należy oznaczac ani usuwac.

11.10 Zgloszenia elektroniczne logow (Cabrillo) w kategorii MO2T (Multi Operator, Dwa nadajniki) muszą identyfikowac, który z nadajnikow zrobil kazde z QSO.

11.10.1 Zglaszany log będzie zaliczony jako „Log do Kontroli” (Check Log), jeżeli zglaszajacy nie wskaze w zgloszeniu kategorii MO2T liczby nadajnikow.

11.11 Logi z najlepszymi wynikami pretendujacymi do listy „Top 3” w kazdej z kategorii zawodow muszą zawierac dokladna czestotliwosc kazdego zrobionego QSO (uzywanie systemu CAT).

11.11.1 Uczestnicy nie mogą pretendowac do miejsca na liscie „Top 3” jeśli w ich logu nie jest wskazywana dokladna czestotliwosc kazdego QSO.

12. Terminy dostarczania logow
12.1 Logi muszą być dostarczone do organizatorow zawodow w ciagu 14 dni po zakonczeniu zawodow (nie pozniej niż w dniu 03.04.2021).

12.2 Otrzymanie logu jest automatycznie potwierdzane przez e-mail, a także przez umieszczenie informacji na „Liscie logow otrzymanych” - stronie internetowej „Log received list” RDXC.

13. Dyplomy
13.1 Dla zwycieżców zajmujących pierwsze miejsca w różnych kategoriach fundowane są specjalne plakiety.

  13.2 Każdy uczestnik z Rosji i Europy otrzyma Certyfikat Zasług za:
 • w kategoriach wielopasmowych oraz na pasmach 20 m i 15 m – za 200 i więcej QSO,
 • w kategoriach jednopasmowych na pasmach 80 m i 40 m – za 150 i więcej QSO,
 • w kategoriach jednopasmowych na pasmach 160 m i 10 m – za 100 i więcej QSO,
 • w kategorii MIX-QRP – za 50 i więcej QSO.
  13.3 Każdy uczestnik z innych kontynentów (NA, SA, AF, AS, OC i AN) otrzyma Certyfikat Zasług, o ile uzyska:
 • w kategoriach wielopasmowych, oraz na pasmach 20 m i 15 m – za co najmniej 150 QSO,
 • w kategoriach jednopasmowych na pasmach 80 m i 40 m – za 100 i więcej QSO,
 • w kategoriach jednopasmowych na pasmach 160 m i 10 m – za 50 i więcej QSO,
 • w kategorii MIX-QRP – za 50 i więcej QSO.

13.4 Uczestnicy spoza Rosji : 1-wsze miejsce będzie nagradzane w każdej kategorii wymienionej w sekcji 3 Regulaminu w każdym z krajów uczestników, ale log musi zawierać co najmniej 50 QSO.

13.5 Stacje SWL ktore zajma wyroznione miejsca, nagrodzone beda dyplomami.

13.5 Stacje SWL kbędą nagradzane dyplomami wg zasad p 13.2, 13.3.

13.6 Współzawodnictwo Oblasti : tylko Oblast reprezentowana przez 5 lub więcej stacji będzie odznaczana dyplomem.

13.7 Współzawodnictwo klubowe : tylko kluby reprezentowane przez 5 lub więcej stacji będą odznaczane dyplomem.

14. Dodatkowe informacje w związku z zawodami
14.1 Każdy uczestnik który wyśle swój elektroniczny log, odbierze osobisty raport UBN zawierający zgłąszane/potwierdzone wyniki osobno wg pasm/modulacji oraz listę QSO zawierającą błędy jego i korespondenta. Będzie też wysłąna lista potwierdzonych Oblasti do dyplomu „Russia”.

14.2 Wszelkie pytania dotyczące RDXC powiinny być kierowane na adres e-mail .

15. Analiza
W sędziowaniu RDXC jest pełna kontrola komputerowa analizą, z komputerową analizą każdego QSO.

  16. Kary
  16.1 Kary są naliczane jako trzykrotna liczby punktów za dobrą łączność:
 • QSO jest karane za następujące błędy:
  • nieprawidłowo zalogowane znaki (Bad Call),
  • nieprawidłowo zalogowane numery raportów (Exchange),
  • QSO nie występuje w logu korespondenta (NIL).
 • QSO nie jest zaliczane, ale nie jest też karane za następujące wady:
  • inna stacja źle zalogowała znak zgłaszającego,
  • inna stacja źle zalogowała numer z raportu zgłaszającego,
  • czas QSO w logu zgłaszającego i logu korespondenta różni się o ponad 3 min. ( z wyjątkiem systematycznych błędów komputerowych),
  • pasmo lub modulacja w logu korespondenta i zgłąszającego są różne,
  • duplikat QSO który nie występuje w logu korespondenta.

16.1 Decyzje Komitetu Zawodów RDXC są ostateczne.

Organizatorzy RDXC zapraszają wszystkich radioamatorów Rosji i innych krajów do uczestnictwa w 29 zawodach „Russian DX Contest” , któe stały się jednymi z najbardziej popularnych zawiodów w świecie.

  Dodatek:
 1. Lista Regionow Rosji wraz z przydatnymi informacjami
 2. Trofea.