RUSSIAN DX CONTEST - 2020

Translated by S57DX

1. Organizator
Združenje ruskih radioamaterjev SRR (Soyuz Radioljubitelej Rossii) organizira 18. mednarodni »Russian DX Contest«. RDXC Contest Committee vabi k udeležbi vse tekmovalce v RDXC tekmovanju, ki postaja eno najbolj popularnih tekmovanj.

2. Termin 1200 UTC 21 marec – 1159 UTC 22 marek 2020

  3. Kategorije
 • SOAB-MIX - en operater, vsi bandi, mix
 • SOAB-MIX-LP - en operater, vsi bandi, mix, mala moč 100 W
 • SOAB-MIX-QRP - en operater, vsi bandi, mix, QRP 5 W
 • SOAB-CW - en operater, vsi bandi, CW
 • SOAB-CW-LP - en operater, vsi bandi, CW, mala moč 100 W
 • SOAB-SSB - en operater, vsi bandi, SSB
 • SOAB-SSB-LP - en operater, vsi bandi, mala moč 100 W
 • SOSB - en operater, en band, mix (6 frekvenčnih področij, ločeno 160, 80, 40, 20, 15, 10 m)
 • MOST - več operaterjev, vsi bandi, en oddajnik, mix
 • MO2T - več operaterjev, dva oddajnika, mix
 • SWL-MIX

Dovoljeni so vsi bandi, od 1,8 do 28 MHz, razen WARC bandov.

3.1. Udeleženci lahko sodelujejo in pošljejo dnevnik za dve single band kategorije. To dovoljuje udeležencu, na primer, poslati dva dnevnika, za 10 m in 80 m in bosta oba štela za konkurenco in uvrstitev.

3.2. Single band udeleženci, ki delajo tudi ostale bande, so naprošeni, da pošljejo tudi zveze z ostalih bandov kot pomoč organizatorju pri preverjanju zvez.

3.3. Udeleženci bodo razvrščeni v konkurenco: World, European Russia, Asiatic Russia.

4. Tekmovanje ekip
4.1. OBLAST COMPETITION (samo ruski udeleženci). OBLAST rezultat je seštevek prvih desetih postaj iz iste oblasti.

4.2 CLUB COMPETITION - med contest klubi in skupinami, ločeno za Rusijo in tuje klube.

4.2.1 Udeleženci za CLUB Competition lahko prijavijo svoj rezultat za določen klub neglede na državo ali razdaljo od sedeža kluba.

4.2.2 Tuji udeleženci lahko prispevajo svoj rezultat za Ruske klube in obratno. Udeleženci lahko prispevajo svoj rezultat samo za en klub.

5. Splošna pravila
5.1. Oddajniki in sprejemniki morajo biti locirani v krogu premera 500 m. Vse uporabljene antene morajo biti fizično povezane z oddajniki in sprejemniki z antenskimi vodniki.

5.1.1. V vseh kategorijah je dovoljena uporaba packet ali WEB clustra.

5.1.2. Uporaba kakšnegakoli IP neta za daljinsko kontrolo oddajnikov in sprejemnikov, vključno z WEB radijskimi postajami, je prepovedana oziroma nešportna poteza, za kar bo uporabnik diskvalificiran.

5.1.3. Tako imenovani »self-spotting« ni dovoljen. Dogovarjanje zvez preko telefona, faksa, interneta, packet pošte v času tekmovanja ali pred njim je prepovedana.

5.1.4. Uporaba drugih postaj ali klicnih znakov za naslednje: držanje delovne frekvence na drugem bandu, dogovarjanje skedov, DX-spotting, »sprehajanje« množiteljev z drugih bandov, je prepovedana.

5.1.5. Uporaba telefona, faksa, interneta, packet pošte za dogovarjanje zvez v času tekmovanja ali pred njim je prepovedana, za kar bo uporabnik diskvalificiran.

5.2. Postaje v kategoriji en operater lahko menjajo band ali vrsto dela brez časovnih omejitev. V istem času je lahko oddajan samo en signal.

5.2.1. Postaja v kategoriji en operater je tista, kjer samo ena oseba opravlja vse funkcije povezane z delom na postaji.

5.3. Postaje v kategoriji več operaterjev - MOST so obvezne upoštevati pravilo 10.tih minut. Začetni – štartni čas je določen kot čas, ko je bila narejena prva zveza na določenem bandu. V istem času je lahko oddajan samo en signal. Izjema: Dva signala v istem času, vendar na različnih bandih, sta dovoljena samo v primeru, da je z drugo postajo delan množilec (samo na enem dodatnem bandu). To je tudi edina izjema, ki dovoljuje neupoštevanje pravila desetih minut. Zveze, ki bodo v nasprotju s temi pravili, vendar bodo prikazane v dnevniku, se ne bodo upoštevale za točkovanje in zaradi njih tekmovalec ne bo kaznovan, bodo pa štele za delano postajo.

5.4. Postaje v kategoriji več operaterjev – MO2T (več operaterjev, dva oddajnika): Dovoljena sta največ dva oddajana signala v istem času, vendar na različnih bandih. Vsak oddajnik lahko opravi maksimalno 8 menjav bandov v vsaki uri (00 do 59 minut). Primer: menjava banda s 40 m na 80 m in nato nazaj pomeni dve menjavi banda. Oba oddajnika lahko delata vsako in vse postaje. Določena postaja je lahko delana dvakrat na vsakem bandu (CW in SSB) neglede na to, kateri oddajnik jih je delal.

5.5. Vsi udeleženci v kategoriji MIX (CW in SSB) lahko delajo isto postajo dvakrat, enkrat na CW in drugič na SSB, na vsakem bandu. CW zveze na SSB delu banda ter obratno, niso dovoljene.

5.6. Priporočeno je, da postaje male moči označujejo svoj klicni znak /QRP.

6. Izmenjava raportov
6.1. Postaje izven Rusije: raport + QSO zaporedna številka, ki začne z 001.

6.1.1. MOST (več operaterjev, vsi bandi, en oddajnik) udeleženci lahko uporabljajo ločeno zaporedne številke za vsak band ali kronološko serijsko številko.

6.1.2. MO2T (več operaterjev, vsi bandi, dva oddajnika) udeleženci lahko uporabljajo ločeno zaporedne številke za vsak band ali ločeno zaporedno številko za vsak oddajnik. Vsaka zveza v poslanem dnevniku mora imeti oznako oddajnika (transmitter identifier).

6.2. Ruske postaje: raport + oznaka oblasti (dve črki). Alternativna oznaka oblasti je dovoljena.

7. QSO točke

  7.1. Ruske postaje:
 • QSO s svojo državo (Rusija na svojem kontinentu) – 2 točki
 • QSO s svojo državo (Rusija na drugem kontinentu) – 5 točk
 • QSO z drugo državo na svojem kontinentu – 3 točke
 • QSO z drugim kontinentom – 5 točk
  7.2. Postaje izven Rusije:
 • QSO z ruskimi postajami – 10 točk
 • QSO s svojo državo – 2 točki<>/li
 • QSO z drugo državo na svojem kontinentu – 3 točke
 • QSO z drugim kontinentom – 5 točk

7.3. Kaliningrad (UA2) je svoja DXCC država in svoja OBLAST, vendar se QSO točke štejejo kot za evropsko Rusijo.

7.4. Pomorske postaje /MM ne štejejo za množilec, vredne pa so 5 točk za vse udeležence.

7.5. SWL postaje morajo sprejeti en ali oba raporta, točkovanje pa se izvrši z upoštevanjem skupnih pravil.

8. Dvojne zveze
8.1. Dvojne zveze so zveze z isto postajo na istem bandu in vrsti dela. Če je bila prva zveza veljavna, potem dvojna zveza ne prinaša točk. V primeru, da je prva zveza bila neveljavna, se upošteva naslednja (dvojna) zveza.

8.2. Dvojne zveze niso predmet diskvalifikacije ali kazenskih točk. Prav tako jih ni potrebno posebej označevati v dnevniku. Še več, organizator priporoča, da dvojne zveze pustimo v dnevniku. NE BRIŠITE DVOJNIH ZVEZ!

9. Množilci

  9.1. Obstajata dva tipa množilcev:
 • Ruske oblasti na vsakem bandu (ne glede na vrsto dela).
 • DXCC + WAE države na vsakem bandu (ne glede na vrsto dela).

9.2. Posebne ruske oblasi: Franz Josef Land (RI1FJ) in ruske postaje na Antarktiki (RI1AN).

10. Končni rezultat
Vse postaje: Končni rezultat dobimo, če pomnožimo seštevek QSO točk z vseh bandov s seštevkom množilcev z vseh bandov.

11. Pošiljanje dnevnika - generalna določila

11.1 Dnevniki se sprejemajo samo v CABRILLO formatu.

11.2 Filename dnevnika naj bo klicni znak.log ali .cbr. Primer: UA1ANX.log.

11.3 V konkurenci dveh bandov naj bo filename dnevnikov klicni znak_band.log ali .cbr. Primer: UA1ANX_20.log and UA1ANX_80.log.

11.4 Dnevniki naj bodo poslani kot priloga (attachment) na naslov ali naloženi na RDXC WEB page: http://www.rdxc.org/asp/pages/wwwlog.asp

11.5 Naslovna vrstica sporočila naj bo klicni znak.

11.6 Vsi časi naj bodo v UTC.

11.7 Vsi poslani in sprejeti podatki morajo biti logirani.

11.8 V naslovnih vrsticah dnevnika mora biti navedena kategorija in poštni naslov za pošiljanje diplom in trofej.

11.9 Dvojne zveze naj ostanejo v dnevniku. Ni jih potrebno brisati ali dodatno označevati.

11.10 MO2T (Multi Op, Two transmitters) dnevniki (Cabrillo) morajo vsebovati podatek, kateri oddajnik je bil uporabljen za posamezno zvezo.

11.10.1 MO2T (Multi Op, Two transmitters) V primeru, da ne bo podatka o oddajniku bo dnevnik prerazporejen za kontrolo (Check Log).

11.11 Udeleženci, ki pričakujejo uvrstitev na top 3 listo (vse kategorije), morajo poslati dnevnik, ki vsebuje točno frekvenco za vsako zvezo (CAT system use).

11.11.1 Udeleženci, ki ne upoštevajo določila iz prejšnje točke (točna frekvenca za vsako zvezo) ne bodo uvrščene na top 3 listo.

12. Določila za pošiljanje dnevnikov
12.1 Dnevniki morajo biti poslani organizatorju v roku 14 dni po končanem tekmovanju (ne kasneje od 05.04.2020).

12.2 Sprejem dnevnika (potrditev) bo poslana avtomatsko, kakor tudi uvrstitev na seznam sprejetih dnevnikov.

13. Nagrade
13.1. Prvo, drugo in tretje uvrščeni v vsaki kategoriji, skladno s točko 3, bodo nagrajeni z diplomami. Za zmagovalce v različnih kategorijah so predvidene plakete.

  13.2. Vsak sodelujoči iz Rusije in Evrope bo prejel diplomo za sodelovanje pod naslednjimi pogoji:
 • Multi band in single band 20 in 15 m – 200 ali več zvez.
 • Single band 80 in 40 m – 150 ali več zvez.
 • Single band 160 in 10 m – 100 ali več zvez.
 • MIX-QRP – 100 ali več zvez.
  13.3. Vsak sodelujoči iz NA, SA, AF, AS, OC in AN bo prejel diplomo za sodelovanje pod naslednjimi pogoji:
 • Multi band in single band 20 in 15 m – 150 ali več zvez.
 • Single band 80 in 40 m – 100 ali več zvez.
 • Single band 160 in 10 m – 50 ali več zvez.
 • MIX-QRP – 50 ali več zvez.

13.4. Postaje izven Rusije: Prvouvrščeni v vsaki kategoriji in iz vsake države bo nagrajen z diplomo, vendar mora biti v dnevniku vsaj 50 zvez.

13.5. SWL postaje bodo nagrajene z diplomami (13.2., 13.3.).

13.6. Oblast competition: Nagrajene bodo samo oblasti, iz katerih bo sodelovalo vsaj 5 ali več postaj.

13.7. Club competition: Nagrajeni bodo samo klubi, ki bodo imeli vsaj 5 ali več sodelujočih.

14. Ostale informacije
14.1. Vsi udeleženci, ki bodo poslali elektronski dnevnik, bodo prejeli UBN-list s prijavljenimi/potrjenimi rezultati, posebej za vsak band/vrsto dela in QSO seznam, ki bo vseboval vse napake in napake delanih postaj. Priložen bo tudi potrjen OBLAST seznam za diplomo »Russia«.

14.2. Vsa vprašanja v zvezi z RDXC lahko pošljete v obliki e-maila na naslov: .

15. Analiza
RDXC bo obdelan s popolno računalniško analizo za vsako zvezo.

  16. Penali (odbitki za nepravilne zveze)
 • Nepravilne zveze bodo penalizirane z odbitkom točk treh zvez v naslednjih primerih:
  • Nepravilno sprejet klicni znak (bad call).
  • Nepravilno sprejet raport.
  • Zveze ni v korespondetovem dnevniku (NIL).
 • Zveze ne bodo upoštevane in ne bo odbitkov v naslednjih primerih:
  • Nepravilno sprejet naš znak v dnevniku korespondenta.
  • Nepravilno sprejet naš raport v dnevniku korespondenta.
  • Čas zveze – razlika več kot 3 minute (razen v primeru sistemske napake računalnika).
  • Zveze vodene pod različnimi bandi ali vrsti dela.
  • Dvojne zveze, katerih ni v korespondetovem dnevniku.

16.1. Odločitve organizatorja so dokončne.

  Dodatno:
 1. 1. Seznam ruskih regionov-oblasti
 2. 2. Nagrade